Chuỗi Trầm Hương Bình An 5li – 216 hạt

1.650.000

Có thể đeo thành dây chuyền trên cổ quấn 2 vòng hoặc đeo cổ tay quấn 6 vòng.

[danhchonguoiban]