Điều Khoản và Điều Kiện dành cho Người Bán Hàng

Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết của Sàn Bán Hàng
("Chương Trình")
Điều Khoản và Điều Kiện dành cho Người Bán Hàng

1. Định nghĩa
Trong Điều Khoản và Điều Kiện dành cho Người Bán Hàng này, những từ ngữ sau sẽ được hiểu là:

1.1. “Website Tiếp Thị Bán Hàng” : Là cả trang website sanbanhang.vn và ứng dụng điện thoại của website được vận hành, sở hữu và làm cho khả dụng bởi Sàn Bán Hàng
1.2. “Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết”: Là chương trình mà Người Bán Hàng quảng bá và chia sẻ Đường Link Tiếp Thị Liên Kết từ Website Tiếp Thị Bán Hàng của Sàn Bán Hàng thông qua Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết của họ sau đó hưởng Tiền Hoa Hồng cho mỗi đơn hàng được mua thành công qua link này.
1.3. “Đường Link Tiếp Thị Liên Kết”: Là các đường link URLs Gian Hàng của Người Bán Hàng, được Website Tiếp Thị Bán Hàng cung cấp cho Người Bán Hàng sử dụng để quảng bá và chia sẻ nhằm dẫn Khách Hàng mua hàng trên này.
1.4. “Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết”: Là tất cả các phương tiện truyền thông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các website, ứng dụng di động… do Người Bán Hàng sở hữu hoặc có quyền sử dụng.
1.5. “Doanh Nghiệp”: Là đơn vị, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ được đăng tải và bày bán trên Website Tiếp Thị Bán Hàng.
1.6. “Sản phẩm”: Là bất kì sản phẩm hoặc dịch vụ nào được Doanh Nghiệp cung cấp để đăng tải và bày bán trên Website Tiếp Thị Bán Hàng.
1.7. “Khách hàng”: được hiểu là các cá nhân được chuyển tới Website Tiếp Thị Bán Hàng bằng đường link do Người Bán Hàng quảng cáo và chia sẻ.
1.8. “Đơn Hàng Hoàn Thành”: Là việc hoàn tất một đơn hàng được Khách Hàng tạo ra trên Website Tiếp Thị Bán Hàng ( có thể hiểu là Khách Hàng nhận hàng thành công và Doanh Nghiệp nhận thanh toán thành công)
1.9. “Giá Trị Đơn Hàng”: Là tổng giá trị của các Đơn Hàng Hoàn Thành hàng tháng được tạo ra thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết được đặt ở Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết.
1.10. “Dịch Vụ”: có nghĩa là dịch vụ tiếp thị liên kết do Người Bán Hàng cung cấp cho Sàn Bán Hàng theo Hợp Đồng và Điều Khoản Và Điều Kiện.
1.11. "Tiền Hoa Hồng": là phí Sàn Bán Hàng thanh toán cho Người Bán Hàng theo dịch vụ tiếp thị liên kết mà Người Bán Hàng đã cung ứng.
1.12.“Nội Dung Cấm” có nghĩa là bất kì bất kì nội dung hoặc đăng tải nào:
a. Quảng bá hoặc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp (các chất cấm, phising, khủng bố, hành động phạm tội, các trò chơi thách đố hoặc thi đấu, các hình thức lừa đảo đa cấp, hoặc các hình thức gửi thư dây chuyền).
b. Quảng bá hoặc có liên quan đến thuốc lá, đánh bạc, hoặc vũ khí.
c. Có chứa nội dung khiêu dâm hoặc không phù hợp thuần phong mỹ tục.
d. Liên quan đến các hình ảnh không phù hợp hoặc có tính bạo lực.
e. Có tính chất phỉ bang, không phù hợp hoặc thô tục (xúc phạm).
f. Mang tính chất phân biệt đối xử hoặc truyền tải nội dung mang tính hận thù/chia rẽ, dù là nhắm đến một hoặc một nhóm người, và không phân biệt các nội dung đó có dựa trên chủng tộc, giới tính, nguồn gốc, quốc tịch, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, hoặc ngôn ngữ được người hoặc các nhóm người đó sử dụng.
g. Quảng bá hoặc chứa virus, phần mềm độc hại, tập tin bị hỏng, malware, các bản phần mềm bất hợp pháp, hoặc các tài liệu khác có thể hủy hoại hoặc làm vô hiệu phần mềm, phần cứng, hoặc các biện pháp bảo mật.

2. Yêu cầu khi tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết của Sàn Bán Hàng
2.1. Để phục vụ cho việc đăng ký tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết, Người Bán Hàng sẽ cung cấp bất kỳ thông tin nào được Sàn Bán Hàng yêu cầu và sẽ đảm bảo các thông tin đó là đúng, chính xác, và đầy đủ. Bất kỳ trường hợp cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào cho Sàn Bán Hàng sẽ là cơ sở để Sàn Bán Hàng đơn phương chấm dứt Hợp Đồng hoặc quan hệ hợp tác với Người Bán Hàng. Sàn Bán Hàng có toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối đăng ký của Người Bán Hàng, và việc chấp nhận hoặc từ chối đăng ký này có thể không cần có lý do.

2.2. Nếu Người Bán Hàng được chấp thuận tham gia vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết, trong thời hạn có hiệu lực của Thỏa Thuận này, Sàn Bán Hàng cấp cho Người Bán Hàng quyền thể hiện Đường Link Tiếp Thị Liên Kết trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết bằng chi phí của mình, và quyền này được cấp trên nguyên tắc không độc quyền, không được chuyển giao, có thể bị hủy bỏ bởi Sàn Bán Hàng, và chỉ dành cho mục đích phục vụ việc tham gia vào Chương Trình của Người Bán Hàng. Người Bán Hàng sẽ không, nếu không được đồng ý trước bằng văn bản từ phía Sàn Bán Hàng, chỉnh sửa hoặc thay đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh của Đường Link Tiếp Thị Liên Kết hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Sàn Bán Hàng. Trừ khi được quy định rõ tại Thỏa Thuận này, không có điều khoản nào trong thỏa thuận này được hiểu là cung cấp cho cho Người Bán Hàng bất kỳ quyền nào để sử dụng bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của Sàn Bán Hàng.

2.3. Người Bán Hàng sẽ không đủ điều kiện tham gia, hoặc Sàn Bán Hàng có thể hủy việc tham gia Chương Trình của Người Bán Hàng nếu Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết chứa bất kì Nội Dung Cấm hoặc nội dung khác mà Sàn Bán Hàng thấy không phù hợp.

3. Tiền Hoa Hồng và Thanh Toán
3.1. Cách tính Tiền Hoa Hồng

Tiền hoa hồng được Sàn Bán Hàng tính cho Người Bán Hàng sẽ dựa trên Giá trị Đơn Hàng nhân với Mức Tiền Hoa Hồng. Tất cả Tiền Hoa Hồng được Sàn Bán Hàng trả cho Người Bán Hàng không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

3.2. Mức Tiền Hoa Hồng

Là các mức tiền khác nhau mà Sàn Bán Hàng trả cho Người Bán Hàng (Tiền Hoa Hồng) sẽ được tính theo các mức khác nhau được thể hiện trong thông tin sản phẩm trên trang quản lý tài khoản của Người Bán Hàng.

3.3. Thanh toán Tối Thiểu

a. Tiền Hoa Hồng sẽ được ghi nhận vào tài khoản của Người Bán Hàng theo từng đơn hàng được Khách Hàng đặt qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết và được đối soát với Sàn Bán Hàng theo định kì hàng tháng.

b. Sàn Bán Hàng sẽ thanh toán Tiền Hoa Hồng cho Người Bán Hàng theo định kì hàng tháng, với điều kiện là Tiền Hoa Hồng vào ngày đối soát đạt mức thanh toán tối thiểu 500.000 VNĐ.

c. Nếu Tiền Hoa Hồng của Người Bán Hàng tại thời điểm đối soát đạt dưới mức Thanh Toán Tối Thiểu, Sàn Bán Hàng sẽ bảo lưu lại khoản tiền này cho đến kì thanh toán mà Tiền Hoa Hồng của Người Bán Hàng đạt mức Thanh Toán Tối Thiểu.

3.4. Đối soát

Số liệu đối soát là số liệu được ghi nhận trên hệ thống của Sàn Bán Hàng.

a. Người Bán Hàng có thể tiến hành tra cứu số liệu đối soát hàng tháng bằng cách truy cập vào tài khoản của Người Bán Hàng tại: https://aff.sanbanhang.vn/Account/Login

b. Số liệu ghi nhận tại tài khoản của Người Bán Hàng là cơ sở để làm Biên Bản Đối Soát và là số liệu Sàn Bán Hàng sử dụng để thanh toán cho Người Bán Hàng.

c. Từ ngày 10 đến ngày 15 của tháng kế tiếp (tháng T+1), Sàn Bán Hàng sẽ đối soát số liệu của các Đơn Hàng Hoàn Thành phát sinh trong tháng trước đó (tháng T) và gửi Biên Bản Đối Soát cho Người Bán Hàng.

d. Người Bán Hàng có 3 ngày từ ngày 16 đến ngày 18 của tháng T+1 để phản hồi về Biên Bản Đối Soát. Mọi thắc mắc và xử lý khiếu nại của Người Bán Hàng về Biên Bản Đối Soát sẽ được CDTD xử lý từ ngày 19 đến ngày 20 của tháng T+1. e. Sau ngày 18 của tháng T+1, nếu không nhận được phản hồi của Người Bán Hàng về Biên Bản Đối Soát, Sàn bán Hàng sẽ mặc định rằng Người Bán Hàng đã kiểm tra và xác nhận nội dung trong Biên Bản Đối Soát là chính xác.

3.4. Thanh Toán:

Sàn Bán Hàng sẽ thanh toán Tiền Hoa Hồng cho Người Bán Hàng đạt Điều Kiện được quy định trong Điều 3.3 của Điều Khoản và Điều Kiện này từ ngày 20 đến ngày 25 của tháng T+1, theo thông tin số tài khoản ngân hàng mà Người Bán Hàng đăng ký với Sàn Bán Hàng.

Sàn Bán Hàng sẽ đảm bảo rằng tài khoản của Người Bán Hàng luôn duy trì số dư tối thiểu là 30.000 VNĐ.

3.5. Thuế

Người Bán Hàng đồng ý để Sàn Bán Hàng khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân (10%) từ các khoản thanh toán Tiền Hoa Hồng Người Bán Hàng được nhận để nộp thuế theo quy định của pháp luật.

4. Quyền và Nghĩa vụ của Người Bán Hàng
4.1. Người Bán Hàng sẽ không đưa ra các tuyên bố thay mặt Sàn Bán Hàng và sẽ không thực hiện bất kì hành vi nào không phù hợp, sai trái, gây nhầm lẫn, mang tính lừa dối hoặc lừa đảo. Người Bán Hàng sẽ không quảng cáo các chất, dịch vụ, sản phẩm hoặc tài liệu/ nội dung vi phạm luật có liên quan. Sàn Bán Hàng có toàn quyền và thẩm quyền để yêu cầu gỡ bỏ bất kì nội dung, tài liệu hoặc thông tin được đặt hoặc thể hiện bởi Người Bán Hàng trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận này và Người Bán Hàng sẽ ngay lập tức thực hiện yêu cầu của Sàn Bán Hàng.

4.2. Người Bán Hàng sẽ đảm bảo Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết và việc đặt Đường Link Tiếp Thị Liên Kết tuân thủ tất cả các quy định của Pháp Luật Việt Nam và các Điều Kiện và Điều Khoản của Sàn Bán Hàng.
4.3. Người Bán Hàng sẽ đảm bảo không đề cập tới Nội Dung Bị Cấm theo Điều Khoản và Điều Kiện của Sàn Bán Hàng trên bất kì Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết nào.

5. Quyền và Nghĩa Vụ của Sàn Bán Hàng
5.1. Sàn Bán Hàng có thể cập nhật, sửa đổi, hoặc thay đổi, hoặc chỉnh sửa các Điều Khoản và Điều Kiện này. Nếu Sàn Bán Hàng cập nhật, điều chỉnh, và/hoặc thay đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này, Sàn Bán Hàng sẽ có nỗ lực hợp lý để thông báo cho Người Bán Hàng về các cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa đó, bao gồm thông qua việc công bố các Điều Khoản và Điều đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa trên Website Tiếp Thị Bán Hàng, thông qua email, hoặc công cụ nhắn tin (nếu áp dụng). Các Điều Khoản và Điều Kiện đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải công khai. Bằng việc tiếp tục sử Dụng Đường Link Tiếp Thị Liên Kết, Người Bán Hàng đồng ý chịu sự điều chỉnh của các Điều Khoản và Điều Kiện. Nếu Người Bán Hàng không chấp nhận sự điều chỉnh của các Điều Khoản và Điều Kiện, Sàn Bán Hàng sẽ chấm dứt Thỏa Thuận này theo mục 7 bên dưới.

5.2. Sàn Bán Hàng sẽ được Người Bán Hàng miễn trừ, bảo vệ, và giữ cho Sàn Bán Hàng, cũng như các nhân viên của Sàn Bán Hàng không bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại, kiện tụng, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến: (a) bất kỳ vi phạm Thỏa Thuận nào của Người Bán Hàng, (b) bất kỳ hành vi không thực hiện các nghĩa vụ của Người Bán Hàng theo Thỏa Thuận trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, (c) bất kỳ vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết, hoặc (d) hành vi lừa đảo, cẩu thả, hoặc hành động sai trái có chủ ý của Người Bán Hàng.

6. Thông Tin Mật
6.1. “Thông Tin Mật” có nghĩa là tất cả các thông tin về bản chất là thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (a) bất kỳ thông tin không công khai nào của một bên trong Thỏa Thuận này được tiết lộ bởi một bên cho bên còn lại bằng văn bản, hình ảnh, ký tự máy móc, hoặc bất kỳ hình thức hiện hữu nào và được đánh dấu “Mật” hoặc “Không Công Khai” hoặc đánh dấu/ghi chú theo cách khác để thể hiện bản chất mật của thông tin; (b) các tài liệu của Sàn Bán Hàng và tất cả các thông tin truyền thông hoặc kỹ thuật không công khai của Sàn Bán Hàng, cho dù có được thể hiện rõ là Thông Tin Mật hay không; và (c) tất cả các thông tin được thu thập hoặc phát triển bởi Sàn Bán Hàng liên quan đến người dùng của Sàn Bán Hàng. Thông Tin Mật cũng bao gồm các tiết lộ bằng lời nói nếu thông tin đó được hiểu một cách hợp lý là thông tin mật thông qua ngữ cảnh hoặc bối cảnh của việc tiết lộ.

6.2. Các Bên sẽ (a) bảo mật tất cả Thông Tin Mật của bên còn lại; (b) không tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp buộc phải biết cho các bên thứ ba đã ký thỏa thuận bảo mật chứa các nội dung về bảo mật tương tự như tại Mục 6 này và bên đó đã đạt được chấp thuận bằng văn bản cho việc tiết lộ thông tin từ bên cung cấp Thông Tin Mật, và (c) không sử dụng thông tin mật trừ khi liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ hoặc hoặc các quyền theo Thỏa Thuận này. Mỗi Bên được phép tiết lộ Thông Tin Mật của bên còn lại nếu việc cung cấp thông tin là bắt buộc theo quy định pháp luật miễn là bên còn lại được thông báo trước bằng văn bản về nghĩa vụ cung cấp thông tin đó trước khi việc cung cấp thông tin diễn ra và hỗ trợ trong việc ngăn chặn thông tin đó bị đăng tải công khai.

7. Thời Hạn và Chấm Dứt
7.1. Thỏa Thuận này có hiệu lực vào ngày mà Sàn Bán Hàng đuyệt đăng ký tham gia Chương Trình của Người Bán Hàng và tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị hủy bỏ theo Mục 7.2 hoặc 7.3 dưới đây.

7.2. Sàn Bán Hàng có toàn quyền quyết định đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận này bằng bất kì lý do gì mà Sàn Bán Hàng cho là hợp lý sau khi đã thông báo cho Người Bán Hàng trước 7 ngày lịch, đồng thời hủy bỏ Đường Link Tiếp Thị Liên Kết. Sàn Bán Hàng có thể chấm dứt Thỏa Thuận này ngay lập tức và không cần phải thông báo trước nếu Người Bán Hàng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này.
7.3. Thỏa Thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức khi: (a) một bên thực hiện, dù là tự nguyện hay không thủ tục giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động kinh doanh, hoặc (b) Sự Kiện Bất Khả Kháng được định nghĩa tại Mục 11.4) xảy ra liên tục hơn 30 ngày lịch.
7.4. Sau khi đã chấm dứt Thỏa Thuận vì bất kỳ lý do nào, Người Bán Hàng sẽ ngay lập tức ngừng việc sử dụng tất các Đường Link Tiếp Thị Liên Kết của Sàn Bán Hàng, và sẽ ngừng việc thể hiện mình là Người Bán Hàng của Sàn Bán Hàng.
7.5. Nếu Thỏa Thuận này được chấm dứt do Người Bán Hàng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Mục 5 và 7.3, tất cả các khoản tiền có thể được Sàn Bán Hàng thanh toán cho Người Bán Hàng có thể được xem là Khoản Bồi Hoàn mà không làm ảnh hưởng đến các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác của Sàn Bán Hàng theo luật áp dụng.

8. Tuyên Bố và Bảo Đảm
8.1. Các Bên tuyên bố và đảm bảo rằng (a) mình được thành lập và hoạt động hợp pháp ở lãnh thổ mà doanh nghiệp được thành lập, (b) việc ký Thỏa Thuận này đã được ủy quyền hợp pháp và hợp lệ, (c) Thỏa Thuận tạo thành một nghĩa vụ có giá trị ràng buộc các bên ngay tại thời điểm các bên giao ước, và (d) mình sẽ tuân thủ tất cả các quy định pháp luật có liên quan khi thực hiện Thỏa Thuận này.

8.2. Người Bán Hàng tuyên bố và đảm bảo rằng:
(a) việc ký kết và thực hiện Thỏa Thuận này sẽ không trái với hoặc cấu thành một vi phạm đối với bất kỳ hợp đồng, văn kiện, phán quyết, hoặc bất kỳ quy định pháp luật hoặc chỉ thị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào áp dụng cho Người Bán Hàng
(b) tất cả các thông tin được Người Bán Hàng cung cấp cho Sàn Bán Hàng là đầy đủ, trung thực, chính xác, và mới nhất, và rằng Người Bán Hàng có quyền thực hiện việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình;
(c) không Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết nào chứa (i) bất kỳ thông tin nào vi phạm hoặc khuyến khích vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào, (ii) thông tin hoặc động cơ lừa đảo hoặc lừa dối, (iii) virus, malware, spyware, Trojan, phishing, hoặc bất kỳ mã độc nào có thể phá vỡ hoặc vượt qua bất kỳ biện pháp bảo vệ Sàn Bán Hàng nào, (iv) thông tin truyền thông hoặc giới thiệu hàng giả, hàng nhái hoặc các nội dung vi phạm pháp luật (bao gồm các ứng dụng di động hoặc phần mềm có chứa các loại phí ẩn), (v) bất kỳ tài liệu nào vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (vi) bất kỳ tài liệu nào có hại, chứa nội dung khiêu dâm hoặc không phù hợp, hoặc mang tính xúc phạm.