Ống Thanh Trầm Đại An (60 thanh)

100.000

Thời lượng cháy: 20-25 phút

Công dụng: Xông trầm đẩy âm khí, kích hoạt dương khí, lưu thông sinh khí. Từ đó vượng khí tới và chiêu tài dẫn lộc tới nơi đó.

[danhchonguoiban]